News | Press Releases 2020

Hungarian American Coalition Statement on the Treaty of Trianon 100th Anniversary

History has taught us: the mere mention of the date of a cataclysmic event can affect whole nations. Its recollection becomes part of the fabric of national consciousness, uniting people in tragedy or celebration. For example: December 7, 1941 (Pearl Harbor), June 6, 1944 (D-Day), November 22, 1963 (the assassination of JFK), November 9, 1989 (Fall of the Berlin Wall), and of course September 11, 2001.

For Hungarians all over the world, June 4, 1920, carries such an impact: the day when the imposed treaty of Trianon changed the borders of a 1,000-year-old nation in Europe and nearly destroyed it in the process. This brutal and unjust treaty awarded two-thirds of Hungary’s land and production and one-third of its ethnic Hungarian population to a number of newly established states. The statistics are simply incomprehensible: How could 3.3 million Hungarians be forced to become citizens of another country against their will? How could a nation continue to exist after being dismembered in this way?

Yet, as Hungarians mark this 100th anniversary, Hungary remains a vibrant nation with a culture that unites Hungarians all over the world! We feel a great sense of pride in the nation’s will and ability to surmount the history of the last 100 years – Trianon, followed by World War II, and 40 years of Soviet Communist dictatorship, as well as the shining moment that was the Hungarian Revolution of 1956 – all of which led to the wide dispersal of Hungarians all over the world and contributed to the makeup of our 1.4 million-strong Hungarian American community in the U.S.

One of the great gifts of the fall of communism in Hungary in 1989 was the gradual opening of the borders with neighboring countries, allowing the long-awaited freedom for personal interactions and new initiatives among the Hungarian minority communities of Romania, Serbia, Croatia, Slovenia, Slovakia and Ukraine. It was at this time, in 1991, that our Hungarian American Coalition was founded to provide a credible, dependable voice for the interests of Hungarians in the U.S. and around the world.

Throughout the U.S., programs of our member organizations allow us to share a strong sense of cultural identity with Hungarians in the diaspora, in the Carpathian Basin, and naturally, in Hungary itself. One of our primary missions has always been to monitor human rights for Hungarians living as minorities in the neighboring countries.

Over the past three decades Coalition members have taken hundreds of trips and initiated numerous programs to strengthen Hungarian minority communities. These include: scholarships, internships and mentoring programs, exchanges, leadership and human rights training, trip sponsorships, cultural initiatives, literary awards and so much more, that have established a strong relationship between the US diaspora and Hungarian communities.

As we remember the tragic events of 100 years ago, we reach across borders to celebrate 2020, the Year of Hungarian National Unity. We pledge to continue our effective programs for our fellow Hungarians. As the largest diaspora Hungarian community in the world, Hungarian-Americans remain committed to building these ties and ensuring that this kinship endures in future generations of Hungarians – no matter where we live in the world.

So, to our Hungarian brothers and sisters – in America, across the ocean, and around the world – the Hungarian American Coalition stands with you on this day of remembrance and always!

Az Amerikai Magyar Koalíció Nyilatkozata a Trianoni Békeszerződés 100. évfordulójára

A történelem megtanította nekünk: egy-egy kataklizmikus esemény napjának puszta említése egész nemzeteket érinthet. A visszaemlékezés a nemzeti tudat szerkezetének részévé válik, amely egyesíti az embereket a tragédiákban vagy ünneplésben. Ilyen események voltak például 1941. december 7. (Pearl Harbor), 1944. június 6. (D-nap), 1963. november 22. (John F. Kennedy elnök meggyilkolása), 1989. november 9. (a berlini fal leomlása), és természetesen 2001. szeptember 11-e is.

1920. június 4-e ilyen hatást gyakorolt a világ összes magyarjára: a nap, amelyen a trianoni békeszerződés megváltoztatta egy ezeréves európai nemzet határait, és szinte annak pusztításához vezetett a folyamatban. Ez a brutális és igazságtalan döntés Magyarország területének és termelésének kétharmadát, és magyar etnikumú lakosságának egyharmadát környező, újonnan létrehozott államoknak ítélte oda. A statisztikák egyszerűen érthetetlenek: hogy történhetett, hogy 3,3 millió magyart arra kényszerítettek, hogy akaratuk ellenére más országok állampolgáraivá váljanak? Hogyan tudott fennmaradni egy nemzet, miután ennyire megcsonkították?

Mégis, a 100. évfordulót elérve, Magyarország továbbra is egy virágzó ország, melynek kultúrája egyesíti a magyar nemzetet szerte az egész világon. Nagyon büszkék vagyunk a magyar nemzet azon akaratára és képességére, hogy felülkerekedett az elmúlt száz év nehézségein – Trianonon, melyet a második világháború, majd negyven év szovjet kommunista diktatúra követett, beleértve az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc dicsőséges pillanatát – melyek mindegyike hozzájárult a magyarok szétszóródásához az egész világon, és az 1,4 millió fős amerikai magyar közösség kialakulásához az Egyesült Államokban.

A magyarországi kommunizmus 1989-es bukásának egyik nagyszerű ajándéka a szomszédos országokkal történő fokozatos határnyitás lett, lehetővé téve a személyes kapcsolattartást és új kezdeményezések indításának régen várt szabadságát a romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, szlovákiai és ukrajnai magyar közösségek számára. Az Amerikai Magyar Koalíciót épp ebben az időben, 1991-ben alapítottuk azzal a céllal, hogy hiteles, megbízható hangot adjunk az Egyesült Államokban és az egész világon élő magyarok érdekeinek.

Tagszervezeteink programjai Egyesült Államok-szerte lehetővé teszik, hogy az amerikai diaszpóra, a Kárpát-medence, valamint a magyarországi magyarság számára erős magyar kulturális identitást közvetítsenek. Az egyik elsődleges küldetésünk mindig is a szomszédos országokban kisebbségként élő magyarok emberi jogainak figyelemmel kísérése volt.

Az elmúlt három évtizedben a Koalíció tagjai több száz határon túli látogatást tettek, és számos programot indítottak a magyar kisebbségi közösségek megerősítése érdekében. Ezek közé tartoznak továbbá az alábbiak: ösztöndíjak, gyakornoki és mentoring programok, csereprogramok, vezetőképző és emberi jogi tréningek, utazási támogatások, kulturális kezdeményezések, irodalmi díjak és sok más lehetőség, amely szoros kapcsolatot eredményezett az amerikai magyar diaszpóra és a többi magyar közösség között.

Ahogyan a száz évvel ezelőtti tragikus eseményekre emlékezünk, egyaránt ünnepeljük 2020-ban a határokon átnyúló magyar Nemzeti Összetartozás Évét. Ígérjük, hogy folytatjuk hatékony programjainkat magyar honfitársaink érdekében. A világ legnagyobb létszámú magyar diaszpóra közösségeként az amerikai magyarság továbbra is elkötelezett ezen kapcsolatok megerősítésében, és annak biztosításában, hogy ez a testvériség tovább éljen a magyarok következő nemzedékeiben – bárhol is éljenek a világon.

Magyar testvéreinknek üzenjük – Amerikában, az óceán túloldalán és az egész világon –, az Amerikai Magyar Koalíció mellettetek áll az emlékezés napján, és mindenkor.

Recent Posts
Archives